top of page

Belangrijke uitspraak Hof van Justitie over bewijslast in gezinsherenigingszaken

Op 13 maart 2019 heeft het Hof van Justitie, de hoogste Europese rechter die gaat over de uitleg van het Europees recht (denk aan Europese richtlijnen en verordeningen) een belangrijke uitspraak gedaan over het recht op gezinshereniging van mensen aan wie een verblijfsvergunning asiel is verleend (HvJ 19 maart 2019, C-635/17).

In deze uitspraak heeft het Hof van Justitie vragen van een Nederlandse vreemdelingenrechter beantwoord over de uitleg van de Europese regels over gezinshereniging. Het ging om een zaak van een Eritrese mevrouw, die werd bijgestaan door de Nederlandse advocaat M. van Riel. De Eritrese had in Nederland asiel gekregen vanwege problemen in Eritrea. In Eritrea zorgde zij voor haar neefje, wiens ouders waren overleden toen hij 5 jaar oud was. Zij wilde graag dat haar neefje ook weer in Nederland bij haar kwam wonen. Op grond van Europese regels is de hoofdregel dat vluchtelingen recht hebben op gezinshereniging met hun gezinsleden. Nederland wees dit verzoek echter af, omdat niet met officiële documenten van de Eritrese overheid zou zijn aangetoond dat de ouders van het kind waren overleden.

De Europese rechter oordeelt in deze uitspraak dat dit niet zomaar kan. Het Hof oordeelt dat Nederland niet alleen maar vanwege het ontbreken van officiële documenten de gezinsherenigingsaanvraag had mogen afwijzen.

De rechter zegt dat Nederland meer rekening had moeten houden met de uitleg die de tante had gegeven over waarom zij niet aan officiële papieren kon komen, en dat de Nederlandse overheid te weinig rekening heeft gehouden met het feit dat het in de praktijk in Eritrea heel lastig is om deze papieren te krijgen, als ze al bestaan. Ook vindt de rechter dat er te weinig rekening is gehouden met de jonge leeftijd van het neefje, en zijn belang om bij familie op te groeien.

Dit is een belangrijke uitspraak voor veel gezinsherenigingszaken, omdat Nederland vaker aanvragen afwijst vanwege het ontbreken van officiële documenten. Die praktijk zal nu moeten veranderen.

De uitspraak is hier te vinden: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211670&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4030667

Heeft u vragen over of hulp nodig bij gezinshereniging? Neem dan contact op met Gelijk Advocaten via 073-7502828 of kijk op www.gelijkadvocaten.nl


193 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Op 11 juni heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak van Ilse van Kuilenburg, advocaat bij Gelijk Advocaten. Een uitspraak met grote gevolgen voor de toetsing van opvolgende as

bottom of page