top of page
Gelijk Advocaten | Den Bosch | Personen- en Familierecht
Gelijk Advocaten | Den Bosch | Relationele Zaken

Wij helpen u op verschillende rechtsgebieden

Gelijk Advocaten | Den Bosch | Migratie

Gelijk Advocaten kan u helpen bij zaken die te maken hebben met migratie, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatie en omgang. Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden en de tarieven. 

Migratierecht

MIGRATIE
Zelfstandige
Amerikaanse Zelfstandigen
Kennismigrant
Werkverguningen
Start-up vergunning
EU BLue Card
Intra Corporate Transfer

Migratierecht

Al onze advocaten zijn specialist op het gebied van migratierecht.

Migratierecht particulieren

Om in aanmerking te kunnen komen voor een verblijfsvergunning in Nederland dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Er zijn algemene voorwaarden die gelden voor vrijwel alle aanvragen. Daarnaast heeft iedere verblijfsvergunning eigen specifieke voorwaarden. Voor alle verblijfsvergunningen, met uitzondering van de buitenschuld verblijfsvergunning, geldt dat u in het bezit dient te zijn van een geldig paspoort. Daarnaast mag u geen gevaar voor de openbare orde of veiligheid zijn. Om dit te toetsen zal worden gekeken of u in het verleden in aanraking bent geweest met de politie of justitie.

Familie en gezin

U wilt in Nederland wonen met uw partner of echtgenoot? Of u wilt bij uw kind in Nederland wonen of als kind bij uw ouders in Nederland wonen? In de huidige open wereld komt dit vaak voor.  Voor ieder geval gelden aparte voorwaarden en zijn er alternatieven mogelijk.

Uitgangspunt is dat er een grondrecht is om bij je familie te mogen zijn. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld die te maken hebben met integratie en inkomen. Daarnaast kan het verblijf geweigerd worden als de openbare orde zich daar tegen verzet. Elke situatie kent zijn eigen voorwaarden en (on)mogelijkheden.

Wij adviseren en begeleiden u door de mogelijkheden die het (internationaal) migratierecht biedt. Hierbij kijken we naar alle mogelijkheden zodat u uw doel kunt bereiken. De voorkeur gaat uit naar een succesvolle aanvraag, maar mocht de aanvraag afgewezen worden dan kunnen we procederen. Dit kan desnoods tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Studie

Als u als buitenlander in Nederland een studie wil volgen dient u in het bezit te zijn van een visum, tenzij u uit een EU-land komt. Dit visum moet worden aangevraagd door de instelling waar u wil gaan studeren. Mocht u na uw studie in Nederland willen blijven dan zijn daar mogelijkheden voor, bijvoorbeeld als u gaat werken of bij een partner in Nederland wil blijven.

Wij kijken samen met u naar de beste optie en begeleiden u bij een nieuwe aanvraag.

Medisch

In een aantal gevallen is het mogelijk om een verblijfsvergunning of uitstel van vertrek te krijgen in verband met een medische behandeling die moet worden ondergaan. Er moet sprake zijn van een noodzakelijke behandeling en in sommige gevallen zelfs van een levensbedreigende situatie. Ook geldt dat de medische behandeling niet in het land van herkomst kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de kennis en kunde daar niet voorhanden is of omdat het niet mogelijk is om naar het eigen land te reizen vanwege de medische situatie.

Buiten schuld

Een verblijfsvergunning op grond van buiten schuld kan worden aangevraagd indien u in Nederland bent en u buiten uw schuld niet kunt terugkeren naar het land van herkomst. Het merendeel van de gevallen zal gaan om mensen die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen en vervolgens niet terug kunnen keren. Dit is geen eenvoudige procedure en de eisen zijn zeer streng. De bewijslast ligt bij de aanvrager; het is aan hem om aan te tonen dat hij alles geprobeerd heeft om terug te keren, maar dat het toch niet is gelukt. Hierbij moet worden gedacht aan het zelf herhaaldelijk contact opnemen met de eigen ambassade, het aanschrijven van officiële instanties in het land van herkomst en het inschakelen van derden om aan informatie te komen.

Eergerelateerd en huiselijk geweld

Deze verblijfsvergunning kan worden aangevraagd indien u nog geen verblijfsvergunning heeft en ook niet in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning maar er sprake is van een ernstige bedreiging in Nederland en in het land van herkomst. Hierbij moet worden gedacht aan dreiging met geweld tegen uzelf of uw kinderen.

Asiel

Indien u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in uw land van herkomst of u een onmenselijke behandeling of bestraffing te wachten staat, kunt u asiel aanvragen in Nederland.

Kort verblijf

Als u voor familiebezoek, voor vakantie of vanwege een zakelijke bespreking korte tijd in Nederland wenst te zijn, dient u in veel gevallen een visum voor Kort verblijf aan te vragen. U dient dan aannemelijk te maken dat er geen vestigingsgevaar in Nederland is.

Naturalisatie

Indien u meer dan vijf jaar rechtmatig verblijf heeft op basis van een niet-tijdelijke verblijfsvergunning of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, u geen strafblad heeft en voldoende ingeburgerd bent, kunt u in aanmerking komen voor naturalisatie tot Nederlander. In sommige gevallen kan dit eerder.

 

Tarieven

Voor wat betreft de kosten zullen we altijd kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en wat uw kosten dan zullen zijn. Wij kunnen dit direct voor u aanvragen. Ook als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan proberen we vooraf duidelijkheid te geven over de kosten. Wij hanteren een minimumuurtarief van € 235,- per uur, inclusief BTW.

Migratierecht zakelijk

Als migratierechtspecialisten kunnen wij uw bedrijf adviseren over het verblijf van uw werknemers en van uzelf in Nederland.

Wij kunnen uw bedrijf begeleiden om erkend referent te worden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Bij problemen met een verblijfsvergunning of een boete van de Arbeidsinspectie kunnen we voor u procederen en uw schade beperken.

Wij hebben ervaring met de volgende verblijfsvergunningen:

Gelijk Advocaten werkt op basis van een scherp uurtarief, ook is het mogelijk om een vaste prijs af te spreken zodat u weet waar u aan toe bent.

Kennismigrant

Een werknemer van een bedrijf dat erkend referent is heeft de mogelijkheid om werknemers naar Nederland te halen die een verblijfsvergunning als Kennismigrant kunnen krijgen. Om als kennismigrant te kunnen worden aangemerkt moet aan een looncriterium worden voldaan waarbij gekeken wordt naar het bruto maandsalaris. De vereiste hoogte van dit salaris worden elk jaar door de IND vast gesteld.

Werkvergunningen

Een werkgever die personen van buiten de EU voor arbeid in loondienst naar Nederland wil halen, kan de zogeheten ‘Gecombineerde vergunning voor Verblijf en Arbeid’ (GVVA / arbeid in loondienst) aanvragen. Dit is een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning in één. De IND zal over deze aanvraag advies inwinnen bij het UWV, welke vervolgens beoordeelt of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om op de Europese arbeidsmarkt geschikt personeel te vinden en of er sprake is van aanwezig aanbod van werknemers binnen de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER). Het aangeboden salaris dient marktconform te zijn.

Start-up vergunning

Met een verblijfsvergunning als 'start-up' krijgen ambitieuze starters een jaar de tijd om in Nederland een innovatieve onderneming te starten. Een voorwaarde is dat ze hierbij begeleid worden door een betrouwbare begeleider (facilitator) in Nederland. Het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt of de onderneming innovatief is.

EU-Blue Card

De EU Blue Card is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Belangrijkste criteria zijn de hoogte van het bruto salaris en het opleidingsniveau. De EU Blue Card geeft een beperkte mate van arbeidsmobiliteit binnen de EU.

Intra Corporate Transfer (ICT)-vergunning

Leidinggevenden, specialisten en trainees van multinationale ondernemingen met een vestiging in Nederland, kunnen via een Intra Corporate Transfer werkzaamheden in Nederland verrichten. Deze vergunning kan maximaal voor 3 jaar worden verleend. Om in aanmerking te komen voor de ICT-vergunning is een voorwaarde dat het dienstverband tussen de werknemer die overgeplaatst wordt en de vestiging van buiten de EU blijft bestaan en al minimaal 3 maanden bestond. 

Zelfstandige

Bij toelating als zelfstandig ondernemer geldt het uitgangspunt dat door de onderneming een wezenlijk Nederlands belang moet zijn gediend. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt dit aan de hand van een uitgebreid puntensysteem waarbij onder andere de persoonlijke achtergrond van de ondernemer, het ondernemingsplan en de economische bijdrage van de onderneming aan Nederland van belang zijn.

Amerikaanse zelfstandigen

Voor Amerikaanse ondernemers, is het als gevolg van het Vriendschapsverdrag tussen Amerika en Nederland aanzienlijk eenvoudiger om een verblijfsvergunning te krijgen als zelfstandig ondernemer. De belangrijkste voorwaarden zijn dat er daadwerkelijk een onderneming moet worden gestart én ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook dient er een aanzienlijk kapitaal van minimaal € 4.500 in de eigen onderneming te worden geïnvesteerd.
 

Erkend referent

Een onderneming moet door de IND erkend worden als referent voordat het kennismigranten kan aantrekken. De erkende referent kan gebruik maken van de versnelde toelatingsprocedure waardoor binnen 2 tot 3 weken over de aanvraag wordt beslist. Bij de aanvraag als erkend referent wordt de betrouwbaarheid van de onderneming beoordeeld. Ook wordt de onderneming via een puntensysteem beoordeeld op continuïteit en solvabiliteit door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Personen- en familierecht

Specialisten in nationale en internationale familiezaken

Personen- en familie
Tarieven

Een aantal van onze advocaten is, naast het migratierecht, gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Hierdoor zijn we al jaren met veel plezier bezig met allerlei personen- en familiezaken waarbij regelmatig een internationaal aspect speelt. Bijvoorbeeld als een van de betrokken personen afkomstig is uit een ander land, verblijft in een ander land of als het gaat om een buitenlands huwelijk, buitenlandse erkenning of geboorte.

Door onze dubbele specialisatie kunnen we u snel laten weten of de procedure gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning óf zelfs direct de benodigde procedure bij de IND starten.

Bij onze advocaten kunt ook u terecht voor personen- en familiezaken zonder internationale aspecten zoals bijvoorbeeld een echtscheiding, ontbinding van het partnerschap, alimentatie, omgang en gezag, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Wilt u advies tijdens uw mediationtraject dat u elders doorloopt, dan denken wij met u mee. Hiervoor hanteren wij een uurtarief van € 225,- incl. BTW

Tarieven personen- en  familierecht

Wij hanteren een minimumtarief van €235,- inclusief BTW.

Voor wat betreft de kosten zullen we altijd kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en wat uw kosten dan zullen zijn. Wij kunnen dit tevens direct voor u aanvragen.

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan kunnen we voor een aantal zaken een prijsafspraak met u maken. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de complexiteit van uw zaak. Onze advocaten maken aan de hand van en intakegesprek met u een inschatting of uw zaak in beginsel geschikt is om te worden behandeld voor een vaste prijs. Is dat niet het geval dan kunnen wij uw zaak aannemen voor het geldende uurtarief. Indien tijdens de behandeling van de zaak blijkt dat deze meer complex is dan op basis van de eerder door u gegeven informatie kon worden ingeschat, zullen aanvullende prijsafspraken met u worden gemaakt.

Relationele zaken
bottom of page