top of page

Privacyverklaring

Gelijk Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Gelijk Advocaten verwerkt.

Gelijk Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Gelijk Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures

  • innen van declaraties

  • advisering, bemiddeling en verwijzing

  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

  • werving en selectie, enkel indien en zolang een sollicitatie procedure loopt.

Gelijk Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, V-nummer, geslacht, woonplaats, geboorteplaats, nationaliteit, verblijfsrechtelijke positie,  burgerlijke staat, IBAN-nummer, voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer, V-nummer van (geregistreerd) partner, echtgeno(o)t(e), en/of (pleeg)kinderen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Gelijk Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Gelijk Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting

  • uitvoering van een overeenkomst

  • verkregen toestemming van betrokkene(n)

  • gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Gelijk Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Gelijk Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Gelijk Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Gelijk Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Gelijk Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Beveiliging persoonsgegevens

Gelijk Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Gelijk Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Gelijk Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens.

Gelijk Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Inzage in verwerkte persoonsgegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Gelijk Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Gelijk Advocatent.a.v.de verwerkingsverantwoordelijke, mr. R.H.T. van Boxmeer, Smalle Haven 151, 5211TK te ‘s-Hertogenbosch, info@gelijkadvocaten.nl.

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Gelijk Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Social media

Op de website van Gelijk Advocaten zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Gelijk Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Aanpassingen Privacy Statement

Gelijk Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. R.H.T. van Boxmeer, via info@gelijkadvocaten.nl

 

Dit privacy statement is op d.d.10-11-2019 vastgesteld.

bottom of page